Rana – en motor som vil trenge mer kraft, ikke mindre

Rana har alle forutsetninger for å lykkes i kampen om de nye industrietableringene, men da må vi ha nok kraft lokalt. Nord-Norge har vært velsignet med svært lav strømpris takket være et stort overskudd av kraft, men nå snus situasjonen på hodet – vi står nå i fare for et kraftunderskudd.

Derfor haster det å øke kraftproduksjonen. Sjonfjellet Vindpark er en del av løsningen. Vindkraft er ikke bare en nødvendig for å sikre kraft til ny industri og arbeidsplasser, men også helt avgjørende for å sikre folk og bedrifter ren og rimelig strøm.

Milliarder av kroner er investert, og skal investeres i næringsutvikling i vår region i årene som kommer.

Ny og eksisterende industri krever mye energi. Mulighetene er store, og fremtidsutsiktene er på vår side. Men uten tilgang på mer fornybar energi lokalt vil også Nordland bli rammet av galopperende strømpriser.

Dette vil ramme arbeidsplasser, industribygging og lommebøkene til folk.

Rana er en av Norges ti største kraftkommuner, noe som gir regionen et stort konkurransefortrinn for kraftkrevende industri. Dette er et fortrinn vi må bevare, ved å bygge ut Sjonfjellet Vindpark. Store, viktige og spennende industriprosjekter reises nå i Ranaregionen. Fremveksten av ny industri vil kreve store mengder kraft. Mer enn vi har i dag.

Vi som vil bygge Sjonfjellet,
vil gjøre det i samarbeid med lokalsamfunnet.

For oss som vil bygge vindpark på Sjonfjellet, er det viktig at utbyggingen og kraften gir verdi til regionen i form av arbeidsplasser og skatteinntekter. Ringvirkningene av Sjonfjellet Vindpark skal komme lokalsamfunnet til gode, og industri og ranværinger må få nyte godt av vindparken.

Målet vårt er at vindkraften skal komme innbyggerne til gode, akkurat slik vannkraften har skapt velstand, trygghet og forutsigbarhet i landets kraftkommuner. Det er en kvalitet ved det norske samfunnet at inntekter fra vannkraften fordeles, der de skapes. Det må vi også gjøre med vindkraften.

Sjonfjellet Vindpark vil kunne generere 93,7 millioner kroner i økte skatteinntekter til Rana kommune hvert år.

Det er inntekter til fellesskapet som kan bidra til å betale for viktige tjenester som skoler, eldreomsorg, veier og mye annet.

93,7 millioner
i økte skatte-inntekter

Ikon som viser en kontrakt med tommel opp

Rana står ved et veiskille. For å sikre morgendagens industri i Rana med nye arbeidsplasser, vekst og utvikling, trengs det mer kraft.

Sjonfjellet Vindpark er en stor mulighet til å sikre ny og nødvendig kraft. Mer kraft øker industriens konkurransekraft og verdiskaping, og det gir store skatteinntekter til lokalsamfunnet.

Det er nå forutsigbarheten og fremdriften for de store industriinvesteringene i regionen vår må sikres. Alternativet er å se passivt på høyere strømpriser, mindre industri og færre arbeidsplasser.

Tiden er inne for å handle, og for å bygge ut Sjonfjellet Vindpark. La Rana være en motor i kampen om morgendagens industribygging.

Ikke la mangel på kraft få sette industrien i regionen vår på spill.

Ofte stilte spørsmål

Rana er en av Norges største vannkraftkommuner. Hvorfor trenger vi da å produsere mer strøm?

Se Svar

93,7 millioner i økte skatteinntekter, det høres veldig mye ut. Hvordan kommer dere frem til dette tallet?

Se Svar

Hvordan kan dere garantere at utbyggingen skal komme lokalt næringsliv til gode – og blir det arbeidsplasser av dette?

Se Svar

Vi som har så mye vannkraft i regionen. Trenger vi vindkraft - kan vi ikke bare bygge ut mer vannkraft?

Se Svar

Hva innebærer en forhåndsmelding til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)?

Se Svar

Hvordan tar kommunen stilling til utbygging av vindkraft på Sjonfjellet?

Se Svar

Tidligere var prosjektet planlagt utbygd både i Rana og i Nesna Kommune. Har dere gått bort fra planene om å bygge vindkraft på Nesna-siden av Sjonfjellet?

Se Svar

Hvem er det som skal bygge ut og drifte Sjonfjellet Vindpark AS?

Se Svar

Hvilke konsekvenser får dette for reindrifta?

Se Svar

Med Fosen-dommen i minnet, hvor sikre kan dere være på at vindparken ikke kommer i noen konflikt med reindriften?

Se Svar

Hvor mange arbeidsplasser vil Sjonfjellet vindpark skape?

Se Svar

Vil ikke vindturbinene bli en fare for fugl og fredede arter som havørnen på Helgeland?

Se Svar