Skip to content

Rana – en motor som vil trenge mer kraft, ikke mindre 

Rana har alle forutsetninger for å lykkes i kampen om de nye industrietableringene, men da må vi ha nok kraft lokalt. Nord-Norge har vært velsignet med svært lav strømpris takket være et stort overskudd av kraft, men nå snus situasjonen på hodet – vi står nå i fare for et kraftunderskudd.

Derfor haster det å øke kraftproduksjonen. Sjonfjellet Vindpark er en del av løsningen. Vindkraft er ikke bare en nødvendig for å sikre kraft til ny industri og arbeidsplasser, men også helt avgjørende for å sikre folk og bedrifter ren og rimelig strøm. 

Milliarder av kroner er investert, og skal investeres i næringsutvikling i vår region i årene som kommer.

Ny og eksisterende industri krever mye energi. Mulighetene er store, og fremtidsutsiktene er på vår side. Men uten tilgang på mer fornybar energi lokalt vil også Nordland bli rammet av galopperende strømpriser.

Dette vil ramme arbeidsplasser, industribygging og lommebøkene til folk. 

Rana er en av Norges ti største kraftkommuner, noe som gir regionen et stort konkurransefortrinn for kraftkrevende industri. Dette er et fortrinn vi må bevare, ved å bygge ut Sjonfjellet Vindpark. Store, viktige og spennende industriprosjekter reises nå i Ranaregionen. Fremveksten av ny industri vil kreve store mengder kraft. Mer enn vi har i dag.  

Vi som vil bygge Sjonfjellet,
vil gjøre det i samarbeid med lokalsamfunnet.

Målet vårt er at vindkraften skal komme innbyggerne til gode, akkurat slik vannkraften har skapt velstand, trygghet og forutsigbarhet i landets kraftkommuner. Det er en kvalitet ved det norske samfunnet at inntekter fra vannkraften fordeles, der de skapes. Det må vi også gjøre med vindkraften.

Sjonfjellet Vindpark vil kunne generere 93,7 millioner kroner i økte skatteinntekter til Rana kommune hvert år.

Det er inntekter til fellesskapet som kan bidra til å betale for viktige tjenester som skoler, eldreomsorg, veier og mye annet.  

Rana står ved et veiskille. For å sikre morgendagens industri i Rana med nye arbeidsplasser, vekst og utvikling, trengs det mer kraft.

Sjonfjellet Vindpark er en stor mulighet til å sikre ny og nødvendig kraft. Mer kraft øker industriens konkurransekraft og verdiskaping, og det gir store skatteinntekter til lokalsamfunnet.

Det er nå forutsigbarheten og fremdriften for de store industriinvesteringene i regionen vår må sikres. Alternativet er å se passivt på høyere strømpriser, mindre industri og færre arbeidsplasser.

Tiden er inne for å handle, og for å bygge ut Sjonfjellet Vindpark. La Rana være en motor i kampen om morgendagens industribygging.

Ikke la mangel på kraft få sette industrien i regionen vår på spill.

Rana har en stor strømproduksjon i dag, men Rana har også et stort kraftbehov - med en av Norges største industriparker. Nye etableringer er på vei, og blant annet Freyr sin ambisiøse satsing - med flere batterifabrikker som vil kreve enorme mengder kraft. Kraften vi har i dag er knapt nok til eksisterende industri, i tillegg planlegges det ny industri som trenger mer kraft. Skal Rana fortsatt være attraktiv for nye etableringer, må vi ha god tilgang på kraft, også i fremtiden. Derfor er det viktig at vi fortsetter å investere i fornybar kraftproduksjon, og Sjonfjellet Vindpark representerer en stor mulighet til å sikre ny og nødvendig kraft. Mer kraft øker industriens konkurransekraft og verdiskapning - og det gir store skatteinntekter til lokalsamfunnet.
Denne summen er et samlebeløp for kommunens inntekter fra vindparken. Denne består av en produksjonsavgift som går til vertskommunen på 2 øre/kWh, avgiften vil samlet utgjøre 26,6 millioner kroner for Rana – basert på en total produksjon på 500 MV årlig. I tillegg kommer også en naturressursskatt til kommunen på 14,6 millioner kroner årlig. Legger vi til grunn den estimerte utbyggingskostnad på 7,5 milliarder kroner kan eiendomsskatten beregnes til ca. 52,5 millioner kroner per år, når skattesatsen er 7 promille. Summen av disse beløpene gir Rana Kommune en inntekt fra vindparken på 93,7 millioner kroner, hvert eneste år. Det er gode inntekter til fellesskapet, som for eksempel kan finansiere over 80 sykehjemsplasser i Rana.
Det er et svært sterkt leverandørmiljø på Helgeland, og vi er fast bestemt, og sikre på at lokalsamfunnet og det lokale næringslivet drar nytte av utbygging av Sjonfjellet vindpark. Derfor vil vi, så langt det er mulig prioritere lokale leverandører til prosjektet. Kostnaden for utbyggingen av Sjonfjellet er estimert til å bli 7,5 milliarder kroner. Det er en stor investering som vil skape ringvirkninger og aktivitet. Beregninger vi har gjort viser at utbyggingen av vindparken i anleggsfasen vil generere hele 440 årsverk. Når vindparken er ferdig danner den grunnlaget for 15 nye faste arbeidsplasser, og ytterligere 40 årsverk i ringvirkninger for lokalt næringsliv.
Rana har veldig stor produksjon av vannkraft i dag, som har gjort at flere søknader om nye kraftverk har blitt avvist de siste årene. Dette skyldes at er at det ansees å være høy grad av inngrep i viktige vassdrag. For å kunne produsere mer strøm og sikre industriens fremtidige energiforsyning, må vi derfor være villige til å utforske flere alternative måter å produsere strøm på. Ved å produsere mer kraft, vil vi kunne møte det energibehovet dagens og morgendagens industri i Rana trenger. Alternativet er å se passivt på høyere strømpriser, mindre industri og færre arbeidsplasser.
Før man kan sende inn en søknad om konsesjon på vindkraft må prosjektet gjennom en grundig konsekvensutredning. Men aller først må man sende inn en forhåndsmelding om at man ønsker konsekvensutredning til prosjektet, den krever godkjenning av kommunen det vil søkes konsesjon for vindkraft i. Du kan lese mer om regelverket for vindkraft her: https://nve.no/konsesjon/konsesjonsbehandling-og-oppfoelging-av-vindkraft-paa-land/konsesjonsbehandling-av-vindkraftverk-paa-land/
Ja, det stemmer. Prosjektet er enda i en tidlig fase, og vi trenger mer kunnskap. Derfor er det slik at vi må sende en forhåndsmelding til NVE for å komme i gang med en grundigere utredning. Et ja fra kommunen til å sende inn forhåndsmelding, er ikke et ja til bygging. Akkurat nå ønsker vi bare et ja til mer kunnskap.
For at vi skal kunne sende inn forhåndsmelding til NVE, må kommunen ha gitt godkjenning til det. Det er det kommunestyret i den enkelte kommune som må gjøre. I Nesna har kommunestyret fattet et prinsippvedtak om at de ikke ønsker vindkraft. Det synes vi er synd, men vi respekterer kommunens valg, og søker derfor nå om å få utredet konsekvensene av en vindpark på Rana-siden av Sjonfjellet.
Njordr er et nordisk selskap som jobber både med landbasert og havbasert vindkraft, og har virksomhet i Norge, Sverige og Finland. Selskapet har eiere med solid industribakgrunn og god kapitaltilgang. Nøkkelpersonene har stått sentralt i utvikling, finansiering og bygging av noen av Norges største vindparker og i norsk industri generelt. Njordr er involvert i etablering av nye vindparker i Norden, hvor vindforholdene er godt egnet for vindkraft. Vi er mer enn en utvikler og utbygger - vi er en eier med et langsiktig og helhetlig norsk perspektiv. Vårt mål er å bidra til fornybar energi for samfunnet, industrien, lokal verdiskapning og varige arbeidsplasser.
Vi i Sjonfjellet Vindpark og Njordr ønsker å finne løsninger og en avtale med reindrifta, som sikrer at vindparken kan bygges, samtidig som interessene til reindriftsnæringen ivaretas på en god måte. Vi er opptatt av at reindriftsnæringen på Helgeland skal være bærekraftig – også etter utbygging av vindkraft.
Utbyggingen vil få konsekvenser for reindriftsnæringen. Det vi er opptatt av, er å gjøre de negative konsekvensene for reindrifta minst mulig og finne løsninger som ivaretar interessene deres langsiktig. Konsekvensutredningen som blir gjort i forbindelse med konsesjonssøknaden vil avdekke alle sider av dette.
Sjonfjellet Vindpark representerer først og fremst avgjørende mulighet for å sikre ny og nødvendig kraft og øke industriens konkurransekraft. Det er viktig for dagens og morgendagens arbeidsplasser i Rana. Vindparken vil gi 15 nye faste arbeidsplasser, og ytterligere 40 årsverk i ringvirkninger for lokalt næringsliv.
Det er gjort omfattende undersøkelser som viser at vindturbiner ikke utgjør en signifikant trussel. Tiltak som å plassere turbinene på avstand fra viktige fugleområder og å utføre overvåkning kan redusere risikoen ytterligere. Konsekvensutredningen vil hjelpe oss med å sikre en utbygging som ivaretar naturen og dyrelivet på Sjonfjellet best mulig.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål eller kommentarer til oss? Du er hjertelig velkommen til å ta kontakt med John Masvik i Njordr via e-postadressen john@njordr.no, eller Veronica Isabel Pedersen på veronica@sjonfjellet.no.